Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.
odštepný závod Vajnorská 162
Sídlo prevádzky:
Vajnorská 162
SK-83104 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
+421 2 49 262 400
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31319459
Sídlo súdu:
Okr. súd Bratislava1, oddiel: Sro, vložka č 2414/B
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. 811 06 Bratislava
Kód banky:
1100
Číslo konta
2629340300
IBAN:
SK44 1100 0000 0026 2934 0300